excelfunctions.eu w innych językach:

Lista funkcji programu Excel z tłumaczenia z / na język angielski

Poniżej znajdują się angielskim i polskim tłumaczeniem Excel 2010 funkcji i formuł.

AngielskiPolskiOpis
ABSMODUŁ.LICZBYZwraca wartość absolutną liczby.
ACCRINTNAL.ODSZwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.
ACCRINTMNAL.ODS.WYKUPZwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.
ACOSACOSZwraca arcus cosinus liczby.
ACOSHACOSHZwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.
ADDRESSADRESZwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.
AMORDEGRCAMORT.NIELINZwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.
AMORLINCAMORT.LINZwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.
ANDORAZZwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.
AREASOBSZARYZwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.
ASCASCZmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).
ASINASINZwraca arcus sinus liczby.
ASINHASINHZwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.
ATANATANZwraca arcus tangens liczby.
ATAN2ATAN2Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.
ATANHATANHZwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.
AVEDEVODCH.ŚREDNIEZwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.
AVERAGEŚREDNIAZwraca wartość średnią argumentów.
AVERAGEAŚREDNIA.AZwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
BAHTTEXTBAT.TEKSTKonwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).
BESSELIBESSEL.IZwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).
BESSELJBESSEL.JZwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).
BESSELKBESSEL.KZwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).
BESSELYBESSEL.YZwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).
BETA.DISTROZKŁ.BETAZwraca skumulowaną funkcję gęstości prawdopodobieństwa beta.
BETA.INVROZKŁ.BETA.ODWRZwraca odwrotność skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta.
BETADISTROZKŁAD.BETAZwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.
BETAINVROZKŁAD.BETA.ODWZwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.
BIN2DECDWÓJK.NA.DZIESKonwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.
BIN2HEXDWÓJK.NA.SZESNKonwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.
BIN2OCTDWÓJK.NA.ÓSMKonwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.
BINOM.DISTROZKŁ.DWUMZwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.
BINOM.INVROZKŁ.DWUM.ODWRZwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.
BINOMDISTROZKŁAD.DWUMZwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.
CALLWYWOŁAJWywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.
CEILINGZAOKR.W.GÓRĘZaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.
CELLKOMÓRKAZwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki. UwagaTa funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel Web App.
CHARZNAKZwraca znak o podanym numerze kodu.
CHIDISTROZKŁAD.CHIZwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.
CHIINVROZKŁAD.CHI.ODWZwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.
CHISQ.DIST.RTROZKŁ.CHI.PŚ
CHISQ.INV.RTROZKŁ.CHI.ODWR.PŚ
CHISQ.TESTCHI.TESTZwraca test niezależności.
CHITESTTEST.CHIZwraca test niezależności.
CHOOSEWYBIERZWybiera wartość z listy wartości.
CLEANOCZYŚĆUsuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane.
CODEKODZwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.
COLUMNNR.KOLUMNYZwraca numer kolumny z odwołania.
COLUMNSLICZBA.KOLUMNZwraca liczbę kolumn w odwołaniu.
COMBINKOMBINACJEZwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.
COMPLEXLICZBA.ZESPKonwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.
CONCATENATEZŁĄCZ.TEKSTYŁączy kilka elementów tekstu w jeden tekst.
CONFIDENCEUFNOŚĆZwraca przedział ufności dla średniej populacji.
CONFIDENCE.NORMUFNOŚĆ.NORMZwraca interwał ufności dla średniej populacji.
CONVERTKONWERTUJKonwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.
CORRELWSP.KORELACJIZwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.
COSCOSZwraca cosinus liczby.
COSHCOSHZwraca cosinus hiperboliczny liczby.
COUNTILE.LICZBZlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.
COUNTAILE.NIEPUSTYCHZlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.
COUNTBLANKLICZ.PUSTEZwraca liczbę pustych komórek w zakresie.
COUNTIFLICZ.JEŻELIZwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.
COUPDAYBSWYPŁ.DNI.OD.POCZZwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.
COUPDAYSWYPŁ.DNIZwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.
COUPDAYSNCWYPŁ.DNI.NASTZwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.
COUPNCDWYPŁ.DATA.NASTZwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.
COUPNUMWYPŁ.LICZBAZwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.
COUPPCDWYPŁ.DATA.POPRZZwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.
COVARKOWARIANCJAZwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.
COVARIANCE.PKOWARIANCJA.POPULZwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.
CRITBINOMPRÓG.ROZKŁAD.DWUMZwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.
CUMIPMTSPŁAC.ODSZwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.
CUMPRINCSPŁAC.KAPITZwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.
DATEDATAZwraca liczbę kolejną dla wybranej daty.
DATEVALUEDATA.WARTOŚĆKonwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną.
DAVERAGEBD.ŚREDNIAZwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.
DAYDZIEŃKonwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca.
DAYS360DNI.360Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.
DBDBZwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.
DCOUNTBD.ILE.REKORDÓWZlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.
DCOUNTABD.ILE.REKORDÓW.AZlicza niepuste komórki w bazie danych.
DDBDDBZwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.
DEC2BINDZIES.NA.DWÓJKKonwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.
DEC2HEXDZIES.NA.SZESNKonwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.
DEC2OCTDZIES.NA.ÓSMKonwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.
DEGREESSTOPNIEKonwertuje radiany na stopnie.
DELTACZY.RÓWNESprawdza, czy dwie wartości są równe.
DEVSQODCH.KWADRATOWEZwraca sumę kwadratów odchyleń.
DGETBD.POLEWyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.
DISCSTOPA.DYSKZwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.
DMAXBD.MAXZwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.
DMINBD.MINZwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.
DOLLARKWOTAKonwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).
DOLLARDECENA.DZIESKonwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.
DOLLARFRCENA.UŁAMKonwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.
DPRODUCTBD.ILOCZYNMnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych.
DSTDEVBD.ODCH.STANDARDSzacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.
DSTDEVPBD.ODCH.STANDARD.POPULOblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.
DSUMBD.SUMADodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.
DURATIONROCZ.PRZYCHZwraca wartość średniego terminu wykupu papieru wartościowego o okresowej płatności odsetek.
DVARBD.WARIANCJASzacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.
DVARPBD.WARIANCJA.POPULOblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.
EDATENR.SER.DATYZwraca liczbę kolejną daty występującej wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.
EFFECTEFEKTYWNAZwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.
EOMONTHNR.SER.OST.DN.MIESZwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.
ERFFUNKCJA.BŁZwraca wartość funkcji błędu.
ERF.PRECISEFUNKCJA.BŁ.DOKŁZwraca wartość funkcji błędu.
ERFCKOMP.FUNKCJA.BŁZwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.
ERFC.PRECISEKOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁZwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.
ERROR.TYPENR.BŁĘDUZwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.
EUROCONVERTEUROCONVERTKonwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja).
EVENZAOKR.DO.PARZZaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.
EXACTPORÓWNAJSprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne.
EXPEXPZwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę.
EXPON.DISTROZKŁ.EXPZwraca rozkład wykładniczy.
EXPONDISTROZKŁAD.EXPZwraca rozkład wykładniczy.
F.DIST.RTROZKŁ.F.PŚ
F.INV.RTROZKŁ.F.ODWR.PŚ
F.TESTF.TESTZwraca wynik testu F.
FACTSILNIAZwraca silnię liczby.
FACTDOUBLESILNIA.DWUKRZwraca silnię podwójną liczby.
FALSEFAŁSZZwraca wartość logiczną FAŁSZ.
FDISTROZKŁAD.FZwraca rozkład prawdopodobieństwa F.
FIND, FINDBZNAJDŹ, ZNAJDŹB
FINVROZKŁAD.F.ODWZwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.
FISHERROZKŁAD.FISHERZwraca transformację Fishera.
FISHERINVROZKŁAD.FISHER.ODWZwraca odwrotność transformacji Fishera.
FIXEDZAOKR.DO.TEKSTFormatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych.
FLOORZAOKR.W.DÓŁZaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.
FORECASTREGLINXZwraca wartość trendu liniowego.
FREQUENCYCZĘSTOŚĆZwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.
FTESTTEST.F
FVFVZwraca przyszłą wartość inwestycji.
FVSCHEDULEWART.PRZYSZŁ.KAPZwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.
GAMMA.DISTROZKŁ.GAMMAZwraca rozkład gamma.
GAMMA.INVROZKŁ.GAMMA.ODWRZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.
GAMMADISTROZKŁAD.GAMMAZwraca rozkład gamma.
GAMMAINVROZKŁAD.GAMMA.ODWZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.
GAMMALNROZKŁAD.LIN.GAMMAZwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).
GAMMALN.PRECISEROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁZwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).
GCDNAJW.WSP.DZIELZwraca największy wspólny dzielnik.
GEOMEANŚREDNIA.GEOMETRYCZNAZwraca średnią geometryczną.
GESTEPŚREDNIA.GEOMETRYCZNA
GETPIVOTDATAWEŹDANETABELIZwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej.
GROWTHREGEXPWZwraca wartości trendu wykładniczego.
HARMEANŚREDNIA.HARMONICZNAZwraca średnią harmoniczną.
HEX2BINSZESN.NA.DWÓJKKonwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.
HEX2DECSZESN.NA.DZIESKonwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.
HEX2OCTSZESN.NA.ÓSMKonwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.
HLOOKUPWYSZUKAJ.POZIOMOPrzegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.
HOURGODZINAKonwertuje liczbę kolejną na godzinę.
HYPERLINKHIPERŁĄCZETworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.
HYPGEOM.DISTROZKŁ.HIPERGEOMZwraca rozkład hipergeometryczny.
HYPGEOMDISTROZKŁAD.HIPERGEOMZwraca rozkład hipergeometryczny.
IFJEŻELIOkreśla warunek logiczny do sprawdzenia.
IMABSMODUŁ.LICZBY.ZESPZwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.
IMAGINARYCZ.UROJ.LICZBY.ZESPZwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.
IMARGUMENTARG.LICZBY.ZESPZwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.
IMCONJUGATESPRZĘŻ.LICZBY.ZESPZwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.
IMCOSCOS.LICZBY.ZESPZwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.
IMDIVILORAZ.LICZB.ZESPZwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.
IMEXPEXP.LICZBY.ZESPZwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.
IMLNLN.LICZBY.ZESPZwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.
IMLOG10LOG10.LICZBY.ZESPZwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.
IMLOG2LOG2.LICZBY.ZESPZwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.
IMPOWERPOTĘGA.LICZBY.ZESPZwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.
IMPRODUCTILOCZYN.LICZB.ZESPZwraca wartość iloczynu liczb zespolonych.
IMREALCZ.RZECZ.LICZBY.ZESPZwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.
IMSINSIN.LICZBY.ZESPZwraca wartość sinusa liczby zespolonej.
IMSQRTPIERWIASTEK.LICZBY.ZESPZwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.
IMSUBRÓŻN.LICZB.ZESPZwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.
IMSUMSUMA.LICZB.ZESPZwraca wartość sumy liczb zespolonych.
INDEXINDEKSUżywa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.
INDIRECTADR.POŚRZwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.
INFOINFOZwraca informację o bieżącym środowisku pracy. UwagaTa funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel Web App.
INTZAOKR.DO.CAŁKZaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.
INTERCEPTODCIĘTAZwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.
INTRATESTOPA.PROCZwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.
IPMTIPMTZwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.
IRRIRRZwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.
ISODDCZY.NIEPARZYSTEZwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta.
ISPMTISPMTOblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.
ISTEXTCZY.TEKSTZwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.
JISJISZmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).
KURTKURTOZAZwraca kurtozę zbioru danych.
LARGEMAX.KZwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.
LCMNAJMN.WSP.WIELZwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.
LEFT, LEFTBLEWY, LEWYB
LEN, LENBDŁ, DŁ.B
LINESTREGLINPZwraca parametry trendu liniowego.
LNLNZwraca logarytm naturalny podanej liczby.
LOGLOGZwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.
LOG10LOG10Zwraca logarytm dziesiętny liczby.
LOGESTREGEXPPZwraca parametry trendu wykładniczego.
LOGINVROZKŁAD.LOG.ODWZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.
LOGNORM.DISTROZKŁ.LOGZwraca skumulowany rozkład logarytmicznie normalny.
LOGNORM.INVROZKŁ.LOG.ODWRZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.
LOGNORMDISTROZKŁAD.LOGZwraca skumulowany rozkład logarytmiczno-normalny.
LOOKUPWYSZUKAJWyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.
LOWERLITERY.MAŁEKonwertuje litery w tekście na małe.
MATCHPODAJ.POZYCJĘWyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.
MAXMAXZwraca maksymalną wartość z listy argumentów.
MAXAMAX.AZwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
MDETERMWYZNACZNIK.MACIERZYZwraca wyznacznik macierzy tablicy.
MDURATIONROCZ.PRZYCH.MZwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.
MEDIANMEDIANAZwraca medianę podanych liczb.
MID, MIDBFRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B
MINMINZwraca minimalną wartość z listy argumentów.
MINAMIN.AZwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
MINUTEMINUTAKonwertuje liczbę kolejną na minuty.
MINVERSEMACIERZ.ODWZwraca odwrotność macierzy tablicy.
MIRRMIRRZwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.
MMULTMACIERZ.ILOCZYNZwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.
MODMODZwraca resztę z dzielenia.
MODEWYST.NAJCZĘŚCIEJZwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.
MODE.SNGLWYST.NAJCZĘŚCIEJ.WARTZwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.
MONTHMIESIĄCKonwertuje liczbę kolejną na miesiąc.
MROUNDZAOKR.DO.WIELOKRZwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.
MULTINOMIALWIELOMIANZwraca wielomian dla zbioru liczb.
NN
NABRAKZwraca wartość błędu #N/D!.
NEGBINOM.DISTROZKŁ.DWUM.PRZECZwraca ujemny rozkład dwumianowy.
NEGBINOMDISTROZKŁAD.DWUM.PRZECZwraca rozkład dwumianowy przeciwny.
NETWORKDAYSDNI.ROBOCZEZwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.
NOMINALNOMINALNAZwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.
NORM.DISTROZKŁ.NORMALNYZwraca rozkład normalny skumulowany.
NORM.INVROZKŁ.NORMALNY.ODWRZwraca odwrotność rozkładu normalnego skumulowanego.
NORM.S.DISTROZKŁ.NORMALNY.SZwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.
NORM.S.INVROZKŁ.NORMALNY.S.ODWRZwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego.
NORMDISTROZKŁAD.NORMALNYZwraca skumulowany rozkład normalny.
NORMINVROZKŁAD.NORMALNY.ODWZwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.
NORMSDISTROZKŁAD.NORMALNY.SZwraca standardowy skumulowany rozkład normalny.
NORMSINVROZKŁAD.NORMALNY.S.ODWZwraca funkcję odwrotną skumulowanego, standardowego rozkładu normalnego.
NOTNIEOdwraca wartość logiczną argumentu.
NOWTERAZZwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny.
NPERNPERZwraca liczbę okresów dla inwestycji.
NPVNPVZwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.
OCT2BINÓSM.NA.DWÓJKKonwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.
OCT2DECÓSM.NA.DZIESKonwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.
OCT2HEXÓSM.NA.SZESNKonwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.
ODDZAOKR.DO.NPARZZaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.
ODDFPRICECENA.PIERW.OKRZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.
ODDFYIELDRENT.PIERW.OKRZwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.
ODDLPRICECENA.OST.OKRZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.
ODDLYIELDRENT.OST.OKRZwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.
OFFSETPRZESUNIĘCIEZwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania.
ORLUBZwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.
PEARSONPEARSONZwraca współczynnik korelacji momentu iloczynowego Pearsona.
PERCENTILEPERCENTYLZwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.
PERCENTILE.INCPERCENTYL.PRZEDZ.ZAMKWyznacza k-ty percentyl wartości w zakresie.
PERCENTRANKPROCENT.POZYCJAZwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.
PERCENTRANK.INCPROC.POZ.PRZEDZ.ZAMKZwraca procentową pozycję wartości w zbiorze danych.
PERMUTPERMUTACJEZwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.
PHONETICPHONETICWyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.
PIPIZwraca wartość liczby Pi.
PMTPMTZwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.
POISSONROZKŁAD.POISSONZwraca rozkład Poissona.
POISSON.DISTROZKŁ.POISSONZwraca rozkład Poissona.
POWERPOTĘGAZwraca liczbę podniesioną do potęgi.
PPMTPPMTZwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.
PRICECENAZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.
PRICEDISCCENA.DYSKZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.
PRICEMATCENA.WYKUPZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.
PROBPRAWDPDZwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.
PRODUCTILOCZYNMnoży argumenty.
PROPERZ.WIELKIEJ.LITERYZastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą.
PVPVZwraca wartość bieżącą inwestycji.
QUARTILEKWARTYLZwraca kwartyl zbioru danych.
QUARTILE.INCKWARTYL.PRZEDZ.ZAMKWyznacza kwartyl zbioru danych.
QUOTIENTCZ.CAŁK.DZIELENIAZwraca iloraz (całkowity).
RADIANSRADIANYKonwertuje stopnie na radiany.
RANDLOSZwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.
RANDBETWEENLOS.ZAKRZwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.
RANKPOZYCJAZwraca pozycję liczby na liście liczb.
RANK.EQPOZYCJA.NAJWZwraca pozycję liczby na liście liczb.
RATERATEZwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.
RECEIVEDOTRZYMANO
REGISTER.IDREJESTR.KODZwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.
REPLACE, REPLACEBZASTĄP, ZASTĄP.B
REPTPOWTPowtarza tekst określoną liczbę razy.
RIGHT, RIGHTBPRAWY, PRAWY.B
ROMANRZYMSKIEKonwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.
ROUNDZAOKRZaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.
ROUNDDOWNZAOKR.DÓŁZaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.
ROUNDUPZAOKR.GÓRAZaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.
ROWWIERSZZwraca numer wiersza odwołania.
ROWSILE.WIERSZYZwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.
RSQR.KWADRATZwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynowego Pearsona.
RTDDANE.CZASU.RZECZPobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM (Automatyzacja: Sposób pracy z obiektami aplikacji pochodzącymi z innej aplikacji lub narzędzia projektowania. Nazywana wcześniej Automatyzacją OLE, Automatyzacja jest standardem przemysłowym i funkcją obiektowego modelu składników (COM, Component Object Model).).
SEARCH, SEARCHBSZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B
SECONDSEKUNDAKonwertuje liczbę kolejną na sekundę.
SERIESSUMSUMA.SZER.POTZwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.
SIGNZNAK.LICZBYZwraca znak liczby.
SINSINZwraca sinus danego kąta.
SINHSINHZwraca sinus hiperboliczny liczby.
SKEWSKOŚNOŚĆZwraca skośność rozkładu.
SLNSLNZwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.
SLOPENACHYLENIEZwraca nachylenie linii regresji liniowej.
SMALLMIN.KZwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.
SQL.REQUESTSQL.REQUESTRealizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.
SQRTPIERWIASTEKZwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.
SQRTPIPIERW.PIZwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).
STANDARDIZENORMALIZUJZwraca wartość znormalizowaną.
STDEVODCH.STANDARDOWESzacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.
STDEV.PODCH.STAND.POPULOblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.
STDEV.SODCH.STAND.POPUL
STDEVAODCH.STANDARDOWE.ASzacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
STDEVPODCH.STANDARD.POPULOblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.
STDEVPAODCH.STANDARD.POPUL.AOblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.
STEYXREGBŁSTDZwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.
SUBSTITUTEPODSTAWZastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym.
SUBTOTALSUMY.CZĘŚCIOWEZwraca sumę częściową listy lub bazy danych.
SUMSUMADodaje argumenty.
SUMIFSUMA.JEŻELIDodaje komórki określone przez podane kryterium.
SUMPRODUCTSUMA.ILOCZYNÓWZwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.
SUMSQSUMA.KWADRATÓWZwraca sumę kwadratów argumentów.
SUMX2MY2SUMA.X2.M.Y2Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.
SUMX2PY2SUMA.X2.P.Y2Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.
SUMXMY2SUMA.XMY.2Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.
SYDSYDZwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.
TTKonwertuje argumenty na tekst.
T.DIST.2TROZKŁ.T.DŚ
T.DIST.RTROZKŁ.T.PŚ
T.INV.2TROZKŁ.T.ODWR.DŚ
T.TESTT.TESTZwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.
TANTANZwraca tangens liczby.
TANHTANHZwraca tangens hiperboliczny liczby.
TBILLEQRENT.EKW.BSZwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.
TBILLPRICECENA.BSZwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.
TBILLYIELDRENT.BSZwraca rentowność bonu skarbowego.
TDISTROZKŁAD.TZwraca rozkład t-Studenta.
TEXTTEKSTFormatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.
TIMECZASZwraca liczbę kolejną określonego czasu.
TIMEVALUECZAS.WARTOŚĆKonwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną.
TINVROZKŁAD.T.ODWZwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.
TODAYDZIŚZwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej.
TRANSPOSETRANSPONUJZwraca transponowaną tablicę.
TRENDREGLINWZwraca wartości trendu liniowego.
TRIMUSUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYUsuwa spacje z tekstu.
TRIMMEANŚREDNIA.WEWNZwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.
TRUEPRAWDAZwraca wartość logiczną PRAWDA.
TRUNCLICZBA.CAŁKPrzycina liczbę do wartości całkowitej.
TTESTTEST.TZwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.
TYPETYPZwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.
UPPERLITERY.WIELKIEKonwertuje litery w tekście na wielkie.
VALUEWARTOŚĆKonwertuje argument tekstowy na liczbę.
VARWARIANCJASzacuje wariancję na podstawie próbki.
VAR.PWARIANCJA.POPOblicza wariancję na podstawie całej populacji.
VAR.SWARIANCJA.PRÓBKISzacuje wariancję na podstawie próbki.
VARAWARIANCJA.ASzacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
VARPWARIANCJA.POPULOblicza wariancję na podstawie całej populacji.
VARPAWARIANCJA.POPUL.AOblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
VDBVDBOblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.
VLOOKUPWYSZUKAJ.PIONOWOPrzeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki.
WEEKDAYDZIEŃ.TYGKonwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia.
WEEKNUMNUM.TYGKonwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.
WEIBULLROZKŁAD.WEIBULLOblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.
WEIBULL.DISTROZKŁ.WEIBULLZwraca rozkład Weibulla.
WORKDAYDZIEŃ.ROBOCZYZwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.
XIRRXIRRZwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.
XNPVXNPVZwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.
YEARROKKonwertuje liczbę kolejną na rok.
YEARFRACCZĘŚĆ.ROKUZwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową.
YIELDRENTOWNOŚĆZwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.
YIELDDISCRENT.DYSKZwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.
YIELDMATRENT.WYKUPZwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.
Z.TESTZ.TESTZwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.
ZTESTTEST.ZZwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.